EST | ENG Sisukaart  
Suure-Jaani vald
 
Oled siin: Kultuur » Ühistegevus
20. septembrist 2012 on Suure-Jaani vallal uus koduleht .
Käesoleval lehel sellest ajast infot ei uuendata.


Ühistegevus

Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing
(Mittetulundusühing)

Lembitu pst 42
71502 Suure-Jaani
e-post:


Juhatuse liikmed: Andres Kapp (esimees), Aare Tammesalu, Andres Uibo, Aave Toomsalu, Mati Palm, Pille Metsson, Maret Tomson, Aavo Ots, Jüri Trei ja Eha Lillsaar.

Asutamisleping sõlmitud ja põhikiri kinnitatud 26. oktoobril 2001.
Ühingul on 48 asutajaliiget (Suure-Jaani linnast 20, Tallinnast 12, Suure-Jaani vallast 6, Viljandist 5, Olustvere vallast 2, Keilast 1, Tartust 1, Viiratsi vallast 1).

kappi_logo.jpg 

 

Ühingu eesmärgiks on Artur Kapi helilomingu propageerimine ja levitamine, samuti teiste Suure-Jaani piirkonnaga seotud loovisikute elu ja tegevuse tutvustamine.    (v.t ka Lühiülevaade Suure-Jaani suurkujudest

Oma eesmärkide saavutamiseks ühing tegeleb:

 • Artur Kapp'i elu ja tegevuse uurimisega, heliloomingu tutvustamise ja avaldamisega, kontsertide, festivalide ja konkursside korraldamisega;
 • Suure-Jaani piirkonna väljapaistvate loovisikute elu ja loomingu propageerimisega.

Ühingul on õigus anda välja trükiseid ja helikandjaid, korraldada kontserte, festivale, konverentse ja muid üritusi, luua fonde, anda välja stipendiume, toetusi ja auhindu.

Ühingusse astumise avaldus.

Ühingu aastamaks minimaalselt 50.- krooni.
Arvelduskonto nr 10220023617017 SEB Eesti Ühispangas.


 

Mittetulundusühing spordiklubi Kirm

Lembitu pst. 19B
71502 Suure-Jaani

Juhatuse liikmed: Mati Ilves, Robert Ilves, Hillar Pesti

Asutamisleping sõlmitud augustis 1997, eesmärgiks ühendada sportlikke eluviise toetavaid ja tervisespordiga tegelevaid üksikisikuid, korraldada spordivõistlusi ja treeninguid.
Põhikirjajärgseteks tegevusvaldkondadeks on:

 • tervisespordist huvitatud inimeste koondamine ja ühendamine ning neile sobiliku tegevuse leidmine;
 • tervisespordi harratajatele mitmekülgse tehnilise, praktilise ja organisatsioonilise abi osutamine, vajalike materiaal-tehniliste vahendite hankimine, info kogumine ja vahendamine;
 • võistlus- ning tervisesportlastele vastavalt nende tasemele vajalike treeningtingimuste tagamine, võistlustest osavõtu võimaldamine ja varustusega kindlustamine;

kohtunike ja treenerite kaadri väljaõppe ja enesetäiendamise tagamine ning sportlaskonna järelkasvu koolitamine.

 
 

Suure-Jaani eakate klubi "Meelespea"

Tegutseb Suure-Jaani Kultuurimaja ruumides

President Elna Hansen
telefon: 5663 1738, 437 2074 (k)

Eesmärgiks on omavaheline suhtlemine ning sisuka aja veetmise korraldamine ning koostöö tegemine Suure-Jaani valla sotsiaalosakonnaga ja teiste pensionäride elu-olustikku mõjutada võivate asutustega.


 

Kalastusklubi Suure-Jaani Säga
(Mittetulundusühing)

Köleri 17 - 1
71503 Suure-Jaani

Juhatus: Ain Valdmaa, Heino Johanson, Gert Fuchs.

Ühingu asutamislepingu järgseks eesmärgiks on kalastusalase tegevuse arendamine ja koordineerimine ning kalastushuviliste ühendamine. Tegeldakse Suure-Jaani järve kalavarude täiendamise ja mitmekesistamisega, organiseeritakse kalapüügi võistlusi ja vabaaja veetmise üritusi.
Tegutsetakse aastast 1999. Kolme esimese aasta jooksul lasti järve 1100 250-500 grammist karpkala, 200 latikat ja 100 koha.

 
 

Mittetulundusühing "Loitsuke"
Köleri 28
71503 Suure-Jaani
437 2014, 565 7792

Juhatus: Eda Saaremets, Elina Sassiad, Kati Olesk, Anu Toomsalu, Anu Kivi, Jaanika Reier, Kalle Johanson.

Põhikiri  on kinnitatud 28. märtsil 2003. a toimunud MTÜ, "Loitsuke" asutamiskoosolekul sõlmitud asutamislepinguga.

MTÜ "Loitsuke" eesmärgiks on perekonna ühistegevuse kaudu:

 • Arendada laste ja noorte vaimseid ja füüsilisi võimeid, loovust, sallivust ja muid sotsiaalseid oskusi;
 • Tundma õppida ja tutvustada omakultuuri ning tugevdada kohalikku identiteeti;
 • Õpetada ja harjutada loodushoidlikku elulaadi ja säästlikku suhtumist keskkonda;
 • Kaasa aidata kodanikuühiskonna arengule ja lastekaitsele;
 • Heategevuslik kultuuri ja hariduse toetamine avalikes huvides;
 • Läbi eesti rahvakultuuri avardada laste ja noorte maailmapilti, tugevdada eestlaseks olemise identiteeti, elavdada perede ühistegevust ning kohalikku haridus- ja kultuurielu.

Lastering "Loitsuke" Lapsed On Ise Tublid Sest Usinus Kiidab Eestlasi alustas tegevust 24. septembril 2002. aastal 12 lapsega. Huviliste ring aina kasvab. Loitsukesel on näitekamp ning vanem ja noorem tantsurühm. Loitsuke on korraldanud Suure-Jaanis mitmeid projekte, ta on kutsunud lapsi, vanemaid ja kõiki huvilisi raamatukokku, Lõhavre linnamäele, metsa puid istutama , Eesti Rahva Muuseumisse, teatrisse, pidudele, veekeskusesse, õpitubadesse, kodulinna koristama, laagrisse ja mujale. Loitsuke on kõigile huvilistele avatud, laste ja vanemate ettepanekud on alati oodatud!
Juhtlauseks on Suure-Jaani vanasõna "Kuhu tõttad, sinna Sa saad..."

Suuremad projektid:
Omakultuuri tundmaõppiminse kaudu väärikaks eestlaseks
Minu rahvariiete sünnilugu - ise tehtud, hästi tehtud
Raamatute maailm läbi lapse tundeprisma
Suure-Jaani pärimusi kaasaega toomas


 

Spordiklubi "Vanad Olümpiaalad"
(Mittetulundusühing)

Lembitu pst 42
71502 Suure-Jaani

Juhatuse liikmed: Hugo Hommik, Aivar Hommik, Aare Hommik.

Asutamisleping sõlmitud ja põhikiri kinnitatud 7. märtsil 2003.
Klubil on kolm asutajaliiget.

Klubi tegevuse eesmärgiks on vanade olümpiaalade populariseerimine.
Oma eesmärgi saavutamiseks klubi:

 • Organiseerib ja viib läbi spordivõistlust "Vanad Olümpiaalad"
 • Kogub ja levitab teavet vanade olümpiaalade kohta
 • Kasutab klubi sümboolikat spordivõistlusel "Vanad Olümpiaalad"
 • Viib läbi seltskondlikke üritusi klubi liikmetele ja kolmandatele isikutele
 • Korraldab lastelaagreid, noorsooprojkete ja spordivõistlusi.

  Vana_Olymp.jpg

Võistlust "Vanad Olümpiaalad" korraldatakse aastast 1985.
Traditsiooniks kujunenud võistluse algatajaks oli kohalik spordiaktivist Hugo Hommik, keda spordirahvas tunneb eelõige maletajana. "Vanad Olümpiaalad" toimuvad igal aastal. Kavas on tänaseks olümpiamängudelt välja jäänud alad: 60 meetri püstilähtest jooks, paigalt kaugushüpe, paigalt kõrgushüpe, paigalt kolmikhüpe, raskusheide (12,5 kg), kettaheide mõlema käega (tulemus liidetakse), kuulitõuge mõlema käega, odavise mõlema käega.
Võistlustel on oma lipp ja sümboolika.
Sportlik tase on olnud suhteliselt erinev, sest osalevad nii kohalik spordirahvas kui Eesti tipptegijad. Võistelnud on Aleksander Tammert, Valter Külvet, Donald-Aik Sild, Ramon Kaju, Raido Mägi, Aivar Hommik, Tarmo Adamberg, Matii Raudsepp, Hannes Männik, Margus Tammearu.
Alates 2000. aastast võistlevad eraldi arvestuses naised ja 2002. aastast kuni 14-aastased noored.

 

Suure-Jaani Ilmatari selts
(Mittetulundusühing)

Pärnu 4
71502 Suure-Jaani

Juhatuse liikmed: Toomas Henk, Riina Mankin, Helle Jürisson

Asutamisleping sõlmitud 21. jaanuaril 2003, eesmärgiks koorilaulu edendamine, propageerimine ja koorilaulu teadmiste edasiandmine seltsi liikmetele, osavõtt kultuuri- ja heategevusüritustest ning nende korraldamine.
Seltsi eesmärkide saavutamise vahendid:

 • oma tegevuspiirkonnas kooride, orkestrite, ansamblite moodustamine; nende tegevuse koordineerimne ja juhendamine, väljaõppe ja koolituse korraldamine, vajaliku riietuse, muusikatehnika ja kirjandusega varustamine, rahaliste vahenditega abistamine;
 • heategevusürituste läbiviimine elanikkonna hulgas;
 • kooride, orkestrite ja ansamblite kokkutulekute, õppelaagrite, spordiürituste, näitusmüükide, loteriide ning teiste massi- ja tuluürituste korraldamine;
 • reklaami tegemine ja vahendamine, seltsi trükiste väljaandmine ja levitamine;
 • liitudesse, assotsiatsioonidesse ja ühendustesse astumine nii Eesti Vabariigis kui ka teistes riikides ning nende esindamine Eesti Vabariigis;
 • ühistegevuslike ühenduste moodustamine;
 • koorimuusikaalaste seminaride, loengute ja kursuste korraldamine;
 • kooriürituste ja kultuuriürituste tegemiseks kohaliku omavalitsusega lepingute sõlmimine;
 • muu Eesti Vabariigi õigusaktidega kooskõlas oleva tegevuse arendamine seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Kildu Külade Ühendus
(Mittetulundusühing)

Kildu küla
71301 Vastemõisa side

e-post: ,

Juhatuse esimees: Heino Poska
Juhatuse liikmed: Ain Jürisoo, Heino Poska, Indrek Hein, Jaan Kobin, Merle Rang.

Asutamisleping sõlmitud ja põhikiri kinnitatud 08.03.2005.
Ühingul on 16 asutajaliiget.

Ühendus püüab ergutada ühistegemisi valla neljas külas:
  Kildu
  Ilbaku
  Paelama
  Sandra

Ühingu eesmärgid:
 •   külaliikumise edendamine, külakogukonna eneseteadvuse ja maarahva aktiivsuse tõstmine,
 •   külakogukonna ajaloo uurimine ning jäädvustamine,
 •   külade heakorrale kaasaaitamine,
 •   külade infrastruktuuri arendamine,
 •   külade majandusliku ja kultuurilise arengu tagamine külaelanike ühistegevuse kaudu,
 •   maaelu kultuuri ja traditsioonide säilitamine,
 •   kohaliku spordi ja kultuurielu edendamine ning selles aktiivne osalemine,
 •   loodussäästliku ja -sõbraliku elulaadi harrastamine ja  propageerimine,
 •   väärtustada haridus ja töökus ning aidata kaasa lastele loomupärase kasvu- ja arengutingimuste loomisele.
 Eesmärgi täitmiseks ühing:
  
 • koostab projekte ja arengukavasid;
 •   arendab välja ja haldab küla seltsiplatsi ning selle kinnistut;
 •   kogub materjale ja koostab küla kroonikaraamatu;
 •   organiseerib ja korraldab külaelanike vabaaja veetmist;
 •   taaselustab rahvuslikke traditsioone;
 •   teeb koostööd  teiste ühendustega;
 •   aitab kaasa talumajanduse arendamisele läbi ühistegevuse;
 •   haldab küla Interneti lehekülge, suhtleb meediaga;
 •   organiseerib heategevusüritusi, -oksjone ja -loteriisid ning arendab muud tegevust heategevuslikel eesmärkidel.

Ühingu aastamaks on  50.- krooni.
Arvelduskonto nr 221027485610 Hansapangas

 MTÜ Õnniste krossirada 

Eesti Haabjaselts MTÜ 
Karuskose talu
Sandra küla
Suure-Jaani vald
Viljandimaa

 e-post:

Juhatuse liikmed: Jaan Keerdo, Priit-Kalev Parts, Aivar Ruukel

Seltsi eesmärgiks on haabjakultuuri säilitamine ja edendamine.

Seltsi põhitegevusteks on haabja ehituse ja kasutuse tutvustamine, ühepuupaatidega seonduvale elulaadile ja käsitööoskustele kaasaaitamine.

 

 

Naisteklubi "Mari"     

Klubi lõid 12 naist 6. oktoobril 1998. a. Koos käiakse Suure-Jaani jahimajas.

Olustvere Maanaiste Selts
Olustvere
Suure-Jaani vald
70401 Viljandimaa

Katti Mees. e-post 
telefonid 437 4283, 5667 5562


Vastemõisa Naiste Ühendus
(Mittetulundusühing)

Vastemõisa küla
Suure-Jaani vald
71301 Viljandimaa
e-post: eveloode@hot.ee, telefon 512 9403 Eve Loode


Ühendusel on 14  liiget.
Juhatus:  Eve Loode (esinaine), Merle Rang (sekretär), Eha Johanson (laekur).
Seltsi asutamiskoosolek oli 1996. a sügisel. Mittetulundusühing on registreeritud 1999. aasta mais.

 

logo 

 

Ühenduse tegevuse eesmärgid
• Koondada ärksaid naisi
• Taastada ja hoida küla kultuurielu traditsioone
• Tõsta ausse naiste väärikus
• Arendada heategevust
• Õppida kodukultuuri
• Liita naisühendusi sõpruse, koostöö ja üksteise mõistmise vaimus.

Eesmärkide saavutamiseks:
• Arendame seltsi tegevust koostöös teiste seltsidega ja naisühendustega.
• Organiseerime heategevusüritusi ja muid tegevusi heategevuslikel eesmärkidel.
• Korraldame harivaid õppepäevi, loenguid, õppereise ja kohtumisi huvitavate inimestega.

Ühendus on naiste jaoks, kellel on vajadus:
• Kokku saada
• Teha midagi, mis pakub :
• uudsust ja põnevust
• üllatust ja rõõmu
• vaimsust ja lõõgastust

Moto 
• Raskes olukorras üksteist tiivustada.
• Hea sõnaga võib uskumatult palju jõudu teisele inimesele anda.
• Olla haritud.
Harituks aitab saada
• Informeeritud olemine
• Valmisolek pidevaks enese-täiendamiseks
• Töö ja tegevus
• Saadud kogemused


Arvelduskonto nr 22101260 9414 Hansapangas


Aimla Küla  Naisselts
Aimla küla
Suure-Jaani vald
70403 Viljandimaa

Maire Kitse 
telefonid 435 9859, 511 9478


Kuhjavere Küla Selts
Kuhjavere küla
Suure-Jaani vald
70403 Viljandimaa


Romeo Mukk, e-post 
telefon 5650 9311

 

MTÜ Tääksi Küla Selts
Tääksi küla
Suure-Jaani vald
70402 Viljandimaa

Mari-Liis Kõuts, e-post 
telefon 5664 7251

 

MTÜ Kootsi Külaselts
Kootsi küla
Suure-Jaani vald
71402 Viljandimaa

Linda Võitla
telefon 435 7191, 5345 5135

MTÜ Tääksi Villaveski
Tääksi küla
Suure-Jaani vald
70402 Viljandimaa

Tõnu Randaru
telefon 505 7395 

e-post:

Ühenduse tegevuse eesmärgid:
 •  väärtustada ja aktiviseerida Eesti külaelu ning sellel põhinevat rahvusliku käsitööd;
 • Tääksi piirkonna ajaloo ja traditsioonide säilitamine;
 •  rahvakunstiga seonduvate ürituste korraldamine;
 •  Tääksi piirkonna ajalugu käsitlevate esemete ja dokumentide eksponeerimine;
 •  aktiivse puhkuse ja ürituste korraldamine.

Sürgavere Küla Selts MTÜ
Sürgavere küla
 Suure-Jaani vald
71401 Viljandimaa

Sürgavere külavanem Eero Jänes
telefon .520 6156
e-post:  eero.janes@syrgavere.ee

 

Viljandi Fotoklubi
Köleri 3
Suure-Jaani
71503 Viljandimaa

Jaanus Siim, e-post:
telefon 437 2001, 517 8704

 

MTÜ „Ühtne Võhmaküla”
Kallaku talu
Võivaku küla
SuureJaani vald

70402 Viljandimaa

Ilvi Herrronen , e-post: 

 


Ülde Küla Selts
Ülde küla
Suure-Jaani vald
70402 Viljandimaa

Külliki Aarelaid
telefon 5691 7122

 

Köleri Muuseumi Ühing
Lubjassaare talu
Ivaski küla

Suure-Jaani vald
71301 Viljandimaa

Linda Köhler
telefon 435 8513

 

Seltsing „Tähetorn Orion”
Jaska küla
Suure-Jaani vald
70401 Viljandimaa

Oskar Noorkõiv, e-post:
telefon 435 9832, 5556 1772

 

MTÜ Kodupaik Metsküla
Oodre talu
Metsküla
Suure-Jaani vald
71302 Viljandimaa

e-post:

Juhatuse liikmed: Maie Arba, Eduard Sangernebo (külavanem), Ritaur Jürgen, Eva Aavik, Laivi Piir

Asutatud novembris 2007.

Tegevuse eesmärgiks on külaelu edendamine.
Meie tulevikuvisioon on, et Metsküla on  elujõuliste majapidamistega, stabiilse rahvaarvuga, heakorrastatud, looduslähedane,  turvalise ja avatud elukeskkonnaga, sõbralik ning ühtehoidev külakogukond.

 

MTÜ Suure-Jaani Sulgpalliklubi

Käspre talu
Epra küla
Suure-Jaani vald
71405 Viljandimaa 

e-post:

Juhatuse liikmed: Tiina Aule, Marge Johanson, Madis Mutso 

Asutamisleping sõlmitud 25. novembril 2008, eesmärgiks koondada ja ühendada sulgpallist huvitatuid isikuid ning populariseerida sulgpalli.

Põhikirjajärgseteks tegevusvaldkondadeks on:
Propageerida spordiga tegelemist ja kaasata ühingu tegevusse sulgpallist huvitatud inimesi ja toetajaid.
Arendada aktiivset seltskondlikku tegevust ühingu raames kui ka väljaspool ühingut sulgpalli tutvustamiseks.
Korraldada sportlikku tegevust, organiseerida võistlusi ja üritusi.
Esindada ühingut erinevatel võistlustel
Võimalusel palgata treenereid-juhendajaid
Arendada sulgpalli edendamiseks ja traditsioonide säilitamiseks koostööd sama spordialaga tegelevate klubide, seltside ja liitudega, teiste organisatsioonidega, riigiasutustega, kohalike omavalitsustega, firmade ja üksikisikutega nii kodu- kui ka välismaal.
Võimalusel luua ühingu liikmetele soodustingimusi vara kasutamisel, võistlustel osalemiseks ning spordivarustuse hankimiseks.
Viia spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi spordiüritusi, võtta vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostada tehinguid ühingu kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldada loteriisid ning tuluüritusi ja sõlmida sponsor- ning reklaamlepinguid.
Tegeleda inimeste tervise tugevdamise ning igakülgse kehalise arendamisega.
Tegeleda inimeste sulgpallimängu oskuste, vilumuste ja teadmiste arendamisega.

2009. aasta 5. aprillil korraldasime esimese lahtise võistluse lastele ja noortele - koostöös Suure-Jaani Gümnaasiumiga.
2010. aasta veebruaris toimus  esimene Suure-Jaani sulgpalliturniir paarismängudes C, D ja E klassi mängijatele.

 

 

  Tagasi  
  © Suure-Jaani Vallavalitsus      Lembitu pst 42, Suure-Jaani, 71502, Viljandimaa      Telefon 435 5444, faks 435 5439 e-post:  
    Tehtud kasutades Etomite sisuhaldustarkvara